งานแบบรูปรายการ/ประมาณราคา

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ประเภทงาน วันที่หนังสือส่ง ระยะเวลา(ทำการ) ประจำปี สถานะ
โครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี กองพัฒนานักศึกษา จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในคณะพื้นที่สงขลา กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงป้ายอาคาร 38 (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงซ่อแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.) คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ (ฟาร์มพืช) วิทยาลัยรัตภูมิ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 2564 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียมและอัฒจันทร์ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2563 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำและพื้นที่โดยรอบอาคารอเนกประสงค์ กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2563 กำลังดำเนินการ (ราคากลาง)
โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 6 พฤศจิกายน 2563 45 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตและระบบคูระบายน้ำอาคาร 17 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 28/09/2563 14 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กองกลาง ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 21/09/2563 13 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการโดมครอบสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยรัตภูมิ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 13/08/2563 29 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล กองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 18/08/2563 7 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)
โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 07/08/2563 2 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารรวมถึงพื้นที่โดยรอบ อาคาร 13 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตรวจสอบแบบ/ราคา 31/08/2563 30 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 10/07/2563 6 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำแบบ/ราคา ระหว่างบริหารสัญญา 14/08/2563 4 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการระบบสูบน้ำจากทะเล 1 ระบบ วิทยาเขตตรัง จัดทำแบบ/ราคา ระหว่างบริหารสัญญา 23/07/2563 11 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 08/07/2563 14 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 23/06/2563 4 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบแบบ/ราคา 07/08/2563 74 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงตกแต่งหลังคา ฝ้าเพดานและห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 55 คณะศิลปศาสตร์ ประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจ้างออกแบบ 23/06/2563 26 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)
โครงการ GSB Innovation Club คณะบริหารธุรกิจ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อของบ 23/06/2563 24 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะที่ 2 กองกลาง ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 27/05/2563 7 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โรงเรือนผสมอาหารสัตว์ (ครั้งที่ 2) ฝ่ายกิจการพิเศษ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 08/04/2563 4 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล กองพัฒนานักศึกษา จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 14/04/2563 21 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)