งานแบบรูปรายการ/ประมาณราคา

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ประเภทงาน วันที่หนังสือส่ง ระยะเวลา(ทำการ) ประจำปี สถานะ
โครงการโรงยิมเนเซียม พร้อมภูมิทัศน์ วิทยาลัยรัตภูมิ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 2562 กำลังดำเนินการ (ราคากลาง)
ปรับปรุงติดเติมห้องน้ำและพื้นที่โดยรอบอาคารอเนกประสงค์ กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2562 กำลังดำเนินการ (ราคากลาง)
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 7 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์ ประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจ้างซ่อมแซม 2562 กำลังดำเนินการ (ราคากลาง)
งานลด-เพิ่ม โครงการโรงจอดรถบัสพร้อมอาคารสำนักงาน กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา ระหว่างบริหารสัญญา 28/10/2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พื้นที่ไสใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อของบ 04/10/2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ - 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ขยายพื้นที่ ร้านกาแฟ (โรงแรมเมอร์เมด) กองกลาง ตรวจสอบแบบ/ราคา 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาลัยรัตภูมิ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 2562 กำลังดำเนินการ (ราคากลาง)
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม อาคาร 22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อของบ 20 กันยายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อของบ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการโรงแรม (งานลด-เพิ่ม) คณะศิลปศาสตร์ จัดทำแบบ/ราคา ระหว่างบริหารสัญญา 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านพักฝั่งตะวันออก กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 2 กันยายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาลและบ่อบำบัดห้องน้ำ อาคาร 11 ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงพื้นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจ้างออกแบบ 07/10/2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 (Co-Learning Space) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 07/10/2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการระบบสูบน้ำจากทะเล 1 ระบบ วิทยาเขตตรัง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 26 กรกฎาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการซ่อมแซมพื้น อาคารสำนักงานอธิการบดี กองกลาง ประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจ้างซ่อมแซม 25 กรกฎาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการโรงแรม (ยืนยันแบบ) คณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบแบบ/ราคา 13 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงห้องและจุดบริการ พร้อมระบบไฟฟ้า (ครั้งที่ 3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร 55 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการอาคารออกกำลังกาย (Fitness) วิทยาเขตตรัง ตรวจสอบแบบ/ราคา เพื่อของบ 25 กรกฎาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (ไสใหญ่) จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 11 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการฐานพระอวโลกิเตศวร ครั้งที่ 2 วิทยาลัยรัตภูมิ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 24 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 12 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านพักฝั่งตะวันออก กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 13 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อของบประมาณ)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง ประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจ้างออกแบบ 20 มีนาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ (ไสใหญ่) จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 15 มีนาคม 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกองบริหารงานบุคคล และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล จัดทำแบบ/ราคา เพื่อของบ 2562 กำลังดำเนินการ (แบบรูปรายการ)
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี กองกลาง จัดทำแบบ/ราคา เพื่อจัดจ้าง 12 มิถุนายน 2562 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น (เพื่อขอจัดจ้าง)